top of page
back-view-beautiful-mature-female-wearing-white-t-shirt-using-pc-with-blank-copy-space-scr

Utbildning:
Kompletterande textmaterial

Vad är kognition?

En introduktion till kognition och de fem kognitiva domäner som Mindmore mäter. 

Tester i Mindmore-verktyget

En översikt över de neuropsykologiska tester som ingår i verktyget, vad de mäter samt vilken kognitiv domän de tillhör.

Rational för kliniker

När bör kognitiv funktion testas, vad ska man tänka på och vad händer efteråt?

Att återkoppla till patient

Tips på vad som kan sägas till patient eller testtagare vid återkoppling av resultaten. 

Information till testtagare

Information att ge skriftligt samt muntligt till patient eller testtagare inför kognitiv testning.

Mindmore i hälsokontroll (för FHVs kunder)

Förklarar varför medarbetares kognitiva status är viktig att inkludera i regelbundna hälsokontroller.

Kognitiva nedsättningar – betydelse i arbetet

Hur kan nedsättning i de olika domänerna påverka beteende och arbete och vad kan göras för att stötta?

Lathund - låga resultat

Hur låga testresultat på specifika deltest kan tolkas, med exempel på frågor man kan ställa till patienten.

Laddas ned här och kan sedan fyllas i som en mall när man ska återge ett resultat till en testtagare. 

Bild på person i bibliotek
bottom of page