top of page

Utredning av kognitiv sjukdom/demens

Mindmore i basalutredning  

Informationen nedan är hämtad från Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom  som finns att hämta här samt Regionalt Vårdprogram för kognitiv sjukdom i region Stockholm som finns digitalt här. Båda dessa syftar till att skapa ett så standardiserat vårdförlopp som möjligt vid utredning av kognitiv svikt. 

I den initiala basalutredningen ska det ingå 

 • Symtominventering

 • Anamnes/Anhöriganamnes

 • Kognitiva tester

 • Laboratorieundersökningar för att utesluta andra sjukdomar

 • Läkemedelsgenomgång 

 • Somatiskt status 

 • Psykiskt status

Kognitiva profiler

Nedan följer en förenklad tabell på de kognitiva domäner som ofta, respektive vanligtvis, är påverkade vid de vanligaste typerna av kognitiv sjukdom/demens enligt DSM-5. Informationen är hämtad från Regionalt Vårdprogram Kognitiv sjukdom 2019, Region Stockholm. Det ska dock noteras att detta är en grov överblick och för mer djupgående information hänvisas till Vårdprogrammet som går att finna här och/eller DSM-5. Denna lista innehåller heller inte alla olika typer av kognitiv sjukdom. 

Kognitiv sjukdom/Demenstyp
Domän som ofta är påverkad
Domän som kan vara påverkad
Frontotemporal typ
Exekutiv funktion, Verbal funktion
Visuospatial funktion, Uppmärksamhet och tempo
Vaskulär typ
Uppmärksamhet och tempo, Exekutiv funktion
Minne, Verbal funktion, Visuospatial funktion
Alzheimertyp
Minne, Exekutiv funktion
Verbal funktion, Visuospatial funktion, Uppmärksamhet och tempo

Kliniska tecken

Nedan har vi samlat kliniska tecken som ofta uppkommer i samband med respektive sjukdom. Det ska dock poängteras att alla kliniska tecken inte alltid är närvarande. 

Azlheimertyp

Vid tidig debut (under 65) ses ofta nedsättningar i inlärning och minne samt exekutiv funktion. Förloppet brukar vara smygande med gradvis försämring. 

Kliniska tecken

 • Smygande debut

 • Svårigheter att minnes namn och händelser

 • Koncentrationssvårigheter

 • Språkstörningar

 • Nedsatt orienteringsförmåga

 • Depressiva symtom (vanligt i början)

 • Apraxi, försämrad perception och störningar i exekutiva funktioner (abstrakt tänkande och problemlösning)

 • Beteendestörning (dock vanligare senare i skedet) 

Vaskulär typ

Vid vaskulär typ så ska den kliniska bilden tala för någon typ av vaskulär etiologi vilket indikeras av att antingen debuten av de kognitiva nedsättningarna går att sätta samma med en eller flera cerebrovaskulära skador ELLER det finns belägg för en påfallande nedsättning av förmågan till komplex uppmärksamhet (inkluderat bearbetningshastighet) och frontalexekutiv funktionsförmåga.

Kliniska tecken

 • Fluktuerande symtom

 • Ibland plötslig debut

 • Ofta trappstegsliknande förlopp, men kan vara kontinuerligt som vid kognitiv sjukdom av alzheimertyp

 • Neurologiska bortfallssymtom vanliga (strokesymtom)

Frontotemporal typ

Vid frontotemporal typ ser man ofta någon typ av beteendepåverkan som kan komma till uttryck antingen genom avhämmat beteende eller påverkan på den språkliga förmågan (minskat tal, svårigheter att finna ord eller benämna saker, svårigheter med grammatik eller ordförståelse). Dock brukar minne och inlärning samt perceptuell-motorisk förmåga relativt intakt. 

Kliniska tecken

 • Hjärnskadan sitter i de främre delarna av hjärnan

 • Debuterar vanligen före 70 års ålder

 • Känslomässig avtrubbning, apati, nedsatt initiativförmåga, nedsatt empatisk förmåga och bristande sjukdomsinsikt.

bottom of page