top of page

Vad är kognitiva test?

Läs om kognitiva test och värdet det skapar för vården

hjärna grön

Kognitiva test

Detta görs genom att ge små uppgifter som personen ska klara av. T.ex. komma ihåg ordlistor för bland annat utvärdera arbetsminnet och mental processhastighet utvärderas genom att dra streck mellan bokstäver och siffror i stigande ordning.  

 

Patienter gör olika test beroende på frågeställning, t.ex. stress, demens, post-covid. Funktioner som är påverkade vid det tillståndet testas. Testen synliggör eventuell kognitiva påverkan.

 

Mindmores digitala kognitiva test med automatiserad rättning ger objektiv information om kognitiv påverkan.

Fästpunkt 3

Värdet för vård och patient

Vid vissa sjukdomar är kognitiv testning ett krav för att kunna ställa diagnos (ex Kognitiv sjukdom/Demens). Men i många fall är det vårt enda verktyg för att synliggöra hur hjärnan fungerar som vid stress, utmattning, depression eller smärta. För sjukvården är det viktigt att se vilka kognitiva svårigheter en patient lider av för att kunna komma med rätt åtgärder och Mindmore bidrar med just den insikten.

 

Behöver patienten hjälp med att strukturera sin vardag, stöd för minnet eller information på ett visst sätt? Insatser som hjälper patienten att klara sin vardag och kunna komma tillbaka till arbetet.

Kognitiva problem syns inte utanpå. Det är också svårt för patienten att berätta om dem och självskattningsformulär fångar bara symtom på upplevda svårigheter.

 

Kognitiv testning är en pusselbit som många gånger saknas i vården, dels för att en patient ska uppleva sig förstådd, för att få rätt bedömning av sina svårigheter samt öka träffsäkerheten i insatserna. Små insatser som ger stora effekter då pat får rätt intervention, hjälp med strategier och en patientcentrerad vård i tidigt skede av förloppet.

Fästpunkt 2

Genomför ett test

Eftersom testerna redan är indelade i testbatterier behöver du som vårdpersonal inte kunna allt om alla tester, de genomförs i den digitala plattformen i en webbaserad programvara. Det viktigaste är att du och din personal förstår nedan steg.

Att ni kan genomföra testningen på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Genom flera olika skattningsskalor i verktyget kan in samla nödvändig annan information som kan påverka patientens mående och testsituation.

Ni ska kunna tolka och arbeta med de kognitiva resultat som Mindmore genererar efter att patienten har genomfört ett test. Med plattformen följer även korta och digitala utbildningar samt start och uppföljningsmöten så att ni är säkra på att det ni gör ger patienten en säker bedömning och vård.

Sveriges kommuner och regioner

Mindmores plattform rekommenderas i SKRs riktlinjer vid kognitiv svikt och av hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning.

Fästpunkt 1
bottom of page