top of page

Tolkning av enskilda funktioner och svarsmönster

Här har vi samlat våra test under respektive domän och gett förslag på vad en nedsättning i av ett test kan innebära. Här hittar du också tolkningar av olika huvudmått samt olika svarsmönster.  Du kan hoppa direkt till en rubrik genom att klicka nedan. 

Tolkning av enskilda funktioner


Verbal inlärning (Minne)

Nedsättning i verbal inlärning leder ofta till en upplevelse av glömska hos patienten utan att hen nödvändigtvis glömmer information. Snarare handlar det om att patienten har svårigheter att lära in och därmed lagra informationen. Det kan finnas olika orsaker till en nedsättning i detta huvudmått där några är: Nedsatt uppmärksamhet, nedsatt koncentrationsförmåga, nedsatt mentalt tempo, svårighet att hålla mycket information i huvudet samtidigt. 

Fördröjd verbal återgivning (Minne)

Nedsatt verbal fördröjd återgivning indikerar att patienten har svårt att återge material hen har fått höra. Det finns en nedsättning i den fria framplockningen vilket kan ses vid flera olika sjukdomar. Dock är det viktigt att stämma av om den verbala inlärningen är intakt. Ett lågt resultat på Verbal inlärning kommer medföra att patienten inte kan återge så många ord vid Fördröjd verbal återgivning utan att för den sakens skull ha svårt med fri framplockning. 

Verbal igenkänning (Minne) 

Nedsättning i Verbal igenkänning kan ha flera orsaker där en av dem är att patienten inte har lärt in ordet, alternativt att patienten har lärt in ordet men sen glömt bort det eller att patienten har lärt in ordet men blir osäker och blandar ihop det med den andra listan. I de två första fallen handlar det om minne och inlärning medan det tredje fallet är en mer exekutiv uppgift. Genom att titta på domänerna Minne och Exekutiv funktion i övrigt kan vi därför se hur vi ska tolka även detta resultat. Skulle nedsättningen vara av exekutiv karaktär kan det innebära att patienten blir mer osäker på sig själv i vardagen, osäker på vad hen hört och gjort men som inte har med minnet att göra. 

Motorisk tempo (Uppmärksamhet och Tempo)

Vid nedsatt motoriskt tempo riskerar patienten att även få nedsättningar i andra test som kräver snabb hantering av mus/pekplatta utan att den egentliga kognitiva funktionen är nedsatt. Om en patient därför har en stor nedsättning i huvudmåttet motoriskt tempo bör nedsättning av samma sto

 

Mentalt tempo (Uppmärksamhet och Tempo)

Nedsättning av mentalt tempo kan innebära att patienten behöver längre tid på sig att lösa uppgifter än tidigare. Då många av Mindmores tester går på tid kan detta även medföra låga resultat i flera andra tester. När flera låga resultat noteras i tester som går på tid är det också intressant att se om patienten även gör fel eller ej, se svarsmönster nedan angående "Långsam, men få fel". 

Denna lista är under uppbyggnad och kommer innehålla fler funktioner framöver.

Olika svarsmönster


Långsam, men få fel 

I flera av Mindmores tester ska patienten både prestera inom en viss tid samt göra få fel. En person som arbetar långsamt men gör rätt kommer få ett nedsatt resultat i flera huvudmått då testet går på tid vilket kan indikera en nedsättning. Men om patienten klarar av testet utan att göra fel indikerar det att patienten behöver mer tid på sig och kan klara en uppgift i ett lugnare tempo. Lugn omgivning och möjlighet att fokusera är sannolikt något som hjälper när den här personen ska prestera i vardagen

Snabb, men flera fel 

Om patienten får bra resultat i flera av de huvudmått som går på tid men samtidigt gör många fel kan detta resultera i svårigheter i vardagen. Det kan vara så att patienten arbetar på i samma tempo som hen är van vid att lösa 

Flera test som inte kan genomföras

Då alla test hos Mindmore föregås av instruktioner kan språkliga svårigheter påverka stor del av testningen. En person som har svårt att förstå språket som instruktionen ges på kommer få svårighet att genomföra testet. Om personen har en nedsättning i den verbala funktionen som medför att hen har svårt att ta till sig verbal och skriven information kan även detta påverka resultatet och bör då tas med i bedömningen. 

Svarsmönster
bottom of page