top of page
back-view-beautiful-mature-female-wearing-white-t-shirt-using-pc-with-blank-copy-space-scr

Enskilda test och svarsmönster

Tolkning av enskilda test och svarsmönster

Här har vi samlat våra test under respektive domän och gett förslag på vad en nedsättning i av ett test kan innebära. Här hittar du också tolkningar av olika huvudmått samt olika svarsmönster.  Du kan hoppa direkt till en rubrik genom att klicka nedan. 

Minne

Enskilda tester baserat på vilken domän de tillhör

Minne

 • Test:

  • RAVLT

  • CERAD 

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt förmåga till inlärning (t ex svårt att lära sig hantera en ny mobiltelefon), episodminne (dvs komma ihåg händelser man varit med om tidigare/närliggande förflutna händelser) tidsorientering, rumsorientering, prospektivt minne (dvs minne för kommande händelser som möten, middagar med bekanta etc.), minne för instruktioner. Exempelvis: Glömmer ta mediciner eller glömt att medicin redan tagits och tar dubbel dos.
    

 • Test:

  • CORSI​

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt förmåga till visuell uppfattning, korttidsminne (t ex att komma ihåg ett telefonnummer medan man slår siffrorna), arbetsminne (att hålla en sekvens i minnet och samtidigt bearbeta den, t ex att kunna vända på en siffersekvens i minnet), koncentration och uppmärksamhet.
    

Uppmärksamhet och tempo

 • Test:

  • TMT A+D

  • SDPT  

  • Enkel reaktionstid 

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt förmåga till enklare automatisk bearbetning, mentalt tempo, motoriskt tempo, koncentration och uppmärksamhet eller öga-handkoordination. T.ex. långsamhet i tanke och utförande av dagliga uppgifter.

Exekutiv funktion 

 • Test:

  • TMT B

 • Nedsättning i test kan innebära:​​

  • ​​Nedsatt förmåga till mera krävande bearbetning med krav på tankeflexibilitet, delad uppmärksamhet och arbetsminne, t ex förmåga att sköta fjärrkontrollen till teven, hantera flera uppgifter samtidigt eller komma tillbaka till en uppgift efter att ha blivit avbruten. 
    

 • Test:

  • STROOP

  • ​Komplex reaktionstid

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt förmåga att inhibera impulser vid krav på att fatta ett snabbt beslut (går långsammare att fatta korrekt beslut eller att det blir flera felaktiga och impulsiva beslut), nedsatt arbetsminne och förmåga till mera komplex bearbetning.​
    

 • Test:

  • FAS

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt förmåga att hitta ord, exekutiva svårigheter med att initiera, använda och växla strategier, förlångsammad bearbetning i tanken.​
    

 • Test:

  • PASAT​

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt förmåga till mera krävande bearbetning med krav på aritmetisk förmåga, informationsbearbetning samt vidmakthållen koncentration och uppmärksamhet och delad uppmärksamhet.
    

 • Test:

  • TOH

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt förmåga till mera krävande bearbetning med krav på tankeflexibilitet, arbetsminne, särskilt planeringsförmåga, problemlösningsförmåga och strategiskt tänkande, samt förmåga att inhibera impulser.​​

Verbal funktion

 • Test:

  • BNT

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt förmåga till benämning av föremål. Svårigheter att hitta ord och/eller namn på personer och platser. ​
    

 • Test:

  • TOKEN

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt förmåga till verbal förståelse, exekutiva svårigheter, förlångsammad bearbetning i tanken. Svårt att följa resonemang​

Visuospatial funktion

 • Test:

  • KUB

  • KLOCKA 

 • Nedsättning i test kan innebära:

  • Nedsatt visuell perception (dvs svårt att uppfatta, tolka och analysera visuellt material), orienteringsförmåga eller apraxi (t ex svårigheter med att montera ihop en Ikeahylla).​

Uppmärksamhet
Exekuiv funktin
Vrbal funktion
Visuospatial funktin

Tolkning av enskilda huvudmått


Verbal inlärning (Minne)

Nedsättning i verbal inlärning leder ofta till en upplevelse av glömska hos patienten utan att hen nödvändigtvis glömmer information. Snarare handlar det om att patienten har svårigheter att lära in och därmed lagra informationen. Det kan finnas olika orsaker till en nedsättning i detta huvudmått där några är: Nedsatt uppmärksamhet, nedsatt koncentrationsförmåga, nedsatt mentalt tempo, svårighet att hålla mycket information i huvudet samtidigt. 

Fördröjd verbal återgivning (Minne)

Nedsatt verbal fördröjd återgivning indikerar att patienten har svårt att återge material hen har fått höra. Det finns en nedsättning i den fria framplockningen vilket kan ses vid flera olika sjukdomar. Dock är det viktigt att stämma av om den verbala inlärningen är intakt. Ett lågt resultat på Verbal inlärning kommer medföra att patienten inte kan återge så många ord vid Fördröjd verbal återgivning utan att för den sakens skull ha svårt med fri framplockning. 

Verbal igenkänning (Minne) 

Nedsättning i Verbal igenkänning kan ha flera orsaker där en av dem är att patienten inte har lärt in ordet, alternativt att patienten har lärt in ordet men sen glömt bort det eller att patienten har lärt in ordet men blir osäker och blandar ihop det med den andra listan. I de två första fallen handlar det om minne och inlärning medan det tredje fallet är en mer exekutiv uppgift. Genom att titta på domänerna Minne och Exekutiv funktion i övrigt kan vi därför se hur vi ska tolka även detta resultat. Skulle nedsättningen vara av exekutiv karaktär kan det innebära att patienten blir mer osäker på sig själv i vardagen, osäker på vad hen hört och gjort men som inte har med minnet att göra. 

Motorisk tempo (Uppmärksamhet och Tempo)

Vid nedsatt motoriskt tempo riskerar patienten att även få nedsättningar i andra test som kräver snabb hantering av mus/pekplatta utan att den egentliga kognitiva funktionen är nedsatt. Om en patient därför har en stor nedsättning i huvudmåttet motoriskt tempo bör nedsättning av samma sto

 

Mentalt tempo (Uppmärksamhet och Tempo)

Nedsättning av mentalt tempo kan innebära att patienten behöver längre tid på sig att lösa uppgifter än tidigare. Då många av Mindmores tester går på tid kan detta även medföra låga resultat i flera andra tester. När flera låga resultat noteras i tester som går på tid är det också intressant att se om patienten även gör fel eller ej, se svarsmönster nedan angående "Långsam, men få fel". 

Saknar du något huvudmått som du undrar över? Skicka feedback här

Olika svarsmönster


Långsam, men få fel 

I flera av Mindmores tester ska patienten både prestera inom en viss tid samt göra få fel. En person som arbetar långsamt men gör rätt kommer få ett nedsatt resultat i flera huvudmått då testet går på tid vilket kan indikera en nedsättning. Men om patienten klarar av testet utan att göra fel indikerar det att patienten behöver mer tid på sig och kan klara en uppgift i ett lugnare tempo. Lugn omgivning och möjlighet att fokusera är sannolikt något som hjälper när den här personen ska prestera i vardagen

Snabb, men flera fel 

Om patienten får bra resultat i flera av de huvudmått som går på tid men samtidigt gör många fel kan detta resultera i svårigheter i vardagen. Det kan vara så att patienten arbetar på i samma tempo som hen är van vid att lösa 

Flera test som inte kan genomföras

Då alla test hos Mindmore föregås av instruktioner kan språkliga svårigheter påverka stor del av testningen. En person som har svårt att förstå språket som instruktionen ges på kommer få svårighet att genomföra testet. Om personen har en nedsättning i den verbala funktionen som medför att hen har svårt att ta till sig verbal och skriven information kan även detta påverka resultatet och bör då tas med i bedömningen. 

Huvudmått
Svarsmönster
bottom of page