top of page
back-view-beautiful-mature-female-wearing-white-t-shirt-using-pc-with-blank-copy-space-scr

Enskilda test och svarsmönster

Tolkning av enskilda test och svarsmönster

Här har vi samlat våra test under respektive domän och gett förslag på vad en nedsättning i av ett test kan innebära. Här hittar du också tolkningar av olika huvudmått samt olika svarsmönster.  Du kan hoppa direkt till en rubrik genom att klicka nedan. 

Domän
Test
Beskrivning
Minne
CERAD
Förmågan att avgöra huruvida något sagts tidigare
Minne
RAVLT
Förmågan att avgöra huruvida något sagts tidigare
Minne
RAVLT
Förmågan att återge verbal information direkt
Minne
CERAD
Förmågan att lagra verbal information och sen fritt plocka fram det
Minne
RAVLT
Förmågan att lagra verbal information och sen fritt plocka fram det
Minne
CORSI
Förmåga till visuell uppfattning, korttidsminne
Verbal Funktion
Token Test
Förmåga till verbal förståelse och följa verbala instruktioner
Exekutiv funktion
Tower of Hanoi
Förmåga till mer krävande bearbetning med krav på tankeflexibilitet, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga och strategiskt tänkande.
Exekutiv funktion
PASAT
Förmåga till mera krävande bearbetning med krav på aritmetisk förmåga, informationsbearbetning samt vidmakthållen koncentration och uppmärksamhet och delad uppmärksamhet
Verbal funktion
FAS
Förmåga att hitta ord, att använda sig av adekvata strategier
Visuospatial funktion
Kuben
Förmåga att skapa ett tredimensionellt objekt, perceptuell förståelse och uppfattning
Visuospatial funktion
Klockan
Förmåga att uppfatta en klocka, perceptuell förståelse och uppfattning
Verbal funktion
Boston Naming Test
Förmåga till benämning, hitta ord på objekt och eller personer.
Minne
CORSI
Förmåga till visuell uppfattning, korttidsminne
Minne
CERAD
Förmåga till inlärning av verbalt material, att upprätthålla koncentration och uppmärksamhet.
Minne
RAVLT
Förmåga till inlärning av verbalt material, att upprätthålla koncentration och uppmärksamhet.
Uppmärksamhet och Tempo
TMT D
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, motoriskt tempo samt öga-handkoordination.
Uppmärksamhet och Tempo
Enkel Reaktionstid
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, mentalt tempo, motoriskt tempo, koncentration och uppmärksamhet eller öga-handkoordination.
Uppmärksamhet och Tempo
SDPT
Förmåga till mentalt tempo, koncentration och uppmärksamhet eller öga-handkoordination.
Exekutiv funktion
Komplex Reaktionstid
Förmåga att inhibera impulser vid krav på att fatta ett snabbt beslut
Uppmärksamhet och Tempo
TMT A
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, mentalt tempo, motoriskt tempo, överblick och öga-handkoordination.
Exekutiv funktion
TMT B
Förmåga till mera krävande bearbetning med krav på tankeflexibilitet, samt delad uppmärksamhet och arbetsminne, t ex förmåga att sköta fjärrkontrollen till teven, reparera saker i hemmet, eller allmänt att kunna hantera problem och uppgifter en ställs inför.
Exekutiv funktion
STROOP
Förmåga att inhibera impulser vid krav på att fatta ett snabbt beslut
Nedsatt domän
Problem i vardagen
Förslag på lösning
Visuospatial funktion
Information otydlig/svårtillgänglig
Använda text-till-tal eller tal-till-text omvandling, Höja volymen, Höja ljusstyrkan, Använd video istället för text
Visuospatial funktion
Svårt med kontrast
Större typsnitt på text Bättre belysning
Verbal funktion
För mycket information
Minska antalet onödiga skyltar och anslag
Verbal funktion
Information otydlig/svårtillgänglig
Använda text-till-tal eller tal-till-text omvandling, Höja volymen, Höja ljusstyrkan, Komplettera manualer med videoklipp
Minne och inlärning
Svårt med nyinlärning
Fokusera arbetet på det man vet mest om (ej lära sig nya arbetsuppgifter), Fokusera arbetet på det man tycker är roligast (Underlätta inlärning)
Minne och inlärning
För mycket information
Minska antalet onödiga skyltar och anslag
Minne och inlärning
Information rör ihop sig
Kalender, Påminnelser på smartphone, Checklista
Uppmärksamhet och tempo
För mycket information
Minska antalet onödiga skyltar och anslag
Uppmärksamhet och tempo
Information otydlig/svårtillgänglig
Använda text-till-tal eller tal-till-text omvandling, Höja volymen, Höja ljusstyrkan, Använd video istället för text
Uppmärksamhet och tempo
Rörigt i omgivningen
Röj arbetsplatsen ofta hellre än sällan
Uppmärksamhet och tempo
Störande brus/buller
Undvik öppna kontorslandskap, Undvika musik i gemensamma miljöer
Exekutiv funktion
Blir lätt trött
Vila före en uppgift Tillgång till vilorum, Tillgång till egen arbetsplats, Fysisk träning
Exekutiv funktion
Svårt med struktur
Schema för arbetsdagen, Tydliga instruktioner
Exekutiv funktion
Information rör ihop sig
Kalender, Påminnelser på smartphone, Checklista
Domän
Test
Beskrivning
Minne
CERAD
Förmågan att avgöra huruvida något sagts tidigare
Minne
RAVLT
Förmågan att avgöra huruvida något sagts tidigare
Minne
RAVLT
Förmågan att återge verbal information direkt
Minne
CERAD
Förmågan att lagra verbal information och sen fritt plocka fram det
Minne
RAVLT
Förmågan att lagra verbal information och sen fritt plocka fram det
Minne
CORSI
Förmåga till visuell uppfattning, korttidsminne
Verbal Funktion
Token Test
Förmåga till verbal förståelse och följa verbala instruktioner
Exekutiv funktion
Tower of Hanoi
Förmåga till mer krävande bearbetning med krav på tankeflexibilitet, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga och strategiskt tänkande.
Exekutiv funktion
PASAT
Förmåga till mera krävande bearbetning med krav på aritmetisk förmåga, informationsbearbetning samt vidmakthållen koncentration och uppmärksamhet och delad uppmärksamhet
Verbal funktion
FAS
Förmåga att hitta ord, att använda sig av adekvata strategier
Visuospatial funktion
Kuben
Förmåga att skapa ett tredimensionellt objekt, perceptuell förståelse och uppfattning
Visuospatial funktion
Klockan
Förmåga att uppfatta en klocka, perceptuell förståelse och uppfattning
Verbal funktion
Boston Naming Test
Förmåga till benämning, hitta ord på objekt och eller personer.
Minne
CORSI
Förmåga till visuell uppfattning, korttidsminne
Minne
CERAD
Förmåga till inlärning av verbalt material, att upprätthålla koncentration och uppmärksamhet.
Minne
RAVLT
Förmåga till inlärning av verbalt material, att upprätthålla koncentration och uppmärksamhet.
Uppmärksamhet och Tempo
TMT D
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, motoriskt tempo samt öga-handkoordination.
Uppmärksamhet och Tempo
Enkel Reaktionstid
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, mentalt tempo, motoriskt tempo, koncentration och uppmärksamhet eller öga-handkoordination.
Uppmärksamhet och Tempo
SDPT
Förmåga till mentalt tempo, koncentration och uppmärksamhet eller öga-handkoordination.
Exekutiv funktion
Komplex Reaktionstid
Förmåga att inhibera impulser vid krav på att fatta ett snabbt beslut
Uppmärksamhet och Tempo
TMT A
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, mentalt tempo, motoriskt tempo, överblick och öga-handkoordination.
Exekutiv funktion
TMT B
Förmåga till mera krävande bearbetning med krav på tankeflexibilitet, samt delad uppmärksamhet och arbetsminne, t ex förmåga att sköta fjärrkontrollen till teven, reparera saker i hemmet, eller allmänt att kunna hantera problem och uppgifter en ställs inför.
Exekutiv funktion
STROOP
Förmåga att inhibera impulser vid krav på att fatta ett snabbt beslut

Tolkning av enskilda huvudmått


Verbal inlärning (Minne)

Nedsättning i verbal inlärning leder ofta till en upplevelse av glömska hos patienten utan att hen nödvändigtvis glömmer information. Snarare handlar det om att patienten har svårigheter att lära in och därmed lagra informationen. Det kan finnas olika orsaker till en nedsättning i detta huvudmått där några är: Nedsatt uppmärksamhet, nedsatt koncentrationsförmåga, nedsatt mentalt tempo, svårighet att hålla mycket information i huvudet samtidigt. 

Fördröjd verbal återgivning (Minne)

Nedsatt verbal fördröjd återgivning indikerar att patienten har svårt att återge material hen har fått höra. Det finns en nedsättning i den fria framplockningen vilket kan ses vid flera olika sjukdomar. Dock är det viktigt att stämma av om den verbala inlärningen är intakt. Ett lågt resultat på Verbal inlärning kommer medföra att patienten inte kan återge så många ord vid Fördröjd verbal återgivning utan att för den sakens skull ha svårt med fri framplockning. 

Verbal igenkänning (Minne) 

Nedsättning i Verbal igenkänning kan ha flera orsaker där en av dem är att patienten inte har lärt in ordet, alternativt att patienten har lärt in ordet men sen glömt bort det eller att patienten har lärt in ordet men blir osäker och blandar ihop det med den andra listan. I de två första fallen handlar det om minne och inlärning medan det tredje fallet är en mer exekutiv uppgift. Genom att titta på domänerna Minne och Exekutiv funktion i övrigt kan vi därför se hur vi ska tolka även detta resultat. Skulle nedsättningen vara av exekutiv karaktär kan det innebära att patienten blir mer osäker på sig själv i vardagen, osäker på vad hen hört och gjort men som inte har med minnet att göra. 

Motorisk tempo (Uppmärksamhet och Tempo)

Vid nedsatt motoriskt tempo riskerar patienten att även få nedsättningar i andra test som kräver snabb hantering av mus/pekplatta utan att den egentliga kognitiva funktionen är nedsatt. Om en patient därför har en stor nedsättning i huvudmåttet motoriskt tempo bör nedsättning av samma sto

 

Mentalt tempo (Uppmärksamhet och Tempo)

Nedsättning av mentalt tempo kan innebära att patienten behöver längre tid på sig att lösa uppgifter än tidigare. Då många av Mindmores tester går på tid kan detta även medföra låga resultat i flera andra tester. När flera låga resultat noteras i tester som går på tid är det också intressant att se om patienten även gör fel eller ej, se svarsmönster nedan angående "Långsam, men få fel". 

Saknar du något huvudmått som du undrar över? Skicka feedback här

Olika svarsmönster


Långsam, men få fel 

I flera av Mindmores tester ska patienten både prestera inom en viss tid samt göra få fel. En person som arbetar långsamt men gör rätt kommer få ett nedsatt resultat i flera huvudmått då testet går på tid vilket kan indikera en nedsättning. Men om patienten klarar av testet utan att göra fel indikerar det att patienten behöver mer tid på sig och kan klara en uppgift i ett lugnare tempo. Lugn omgivning och möjlighet att fokusera är sannolikt något som hjälper när den här personen ska prestera i vardagen

Snabb, men flera fel 

Om patienten får bra resultat i flera av de huvudmått som går på tid men samtidigt gör många fel kan detta resultera i svårigheter i vardagen. Det kan vara så att patienten arbetar på i samma tempo som hen är van vid att lösa 

Flera test som inte kan genomföras

Då alla test hos Mindmore föregås av instruktioner kan språkliga svårigheter påverka stor del av testningen. En person som har svårt att förstå språket som instruktionen ges på kommer få svårighet att genomföra testet. Om personen har en nedsättning i den verbala funktionen som medför att hen har svårt att ta till sig verbal och skriven information kan även detta påverka resultatet och bör då tas med i bedömningen. 

Svarsmönster
bottom of page