top of page
back-view-beautiful-mature-female-wearing-white-t-shirt-using-pc-with-blank-copy-space-scr

Stress och utmattningssyndrom

Bedömning och/eller behandling av stress och utmattningssyndrom

Vid stress och utmattningssyndrom är kognitiva nedsättningar ett av kardinalsymtomen och finns redan under prodromalstadiet. Det är därför viktigt att upptäcka och karakterisera för att kunna planera rehabiliteringen på bästa sätt.

 

Genom att mäta kognitionen och se vilka domäner som är nedsatta kan man också ge förslag på lösningar vid en eventuell återgång i arbetet enligt denna tabell. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon specifik profil för just stress/utmattningssyndrom utan snarare syftar testningen till att bedöma vilka domäner som är nedsatta och till vilken grad. I tabellen nedan har vi dock markerat vilka domäner som ofta är påverkade och vilka som kan vara påverkade. 

Utmattningssyndrom
Domäner som ofta är påverkade
Domäner som kan vara påverkade
Utmattningssyndrom
Exekutiv funktion, Uppmärksamhet och tempo
Verbal funktion, Visuospatial funktion, Minne och inlärning

Åtgärd

Den kognitiva profilen stämmer överens

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Den kognitiva profilen stämmer inte överens

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Test
Domän
Beskrivning
CERAD
Minne
Förmågan att avgöra huruvida något sagts tidigare
RAVLT
Minne
Förmågan att avgöra huruvida något sagts tidigare
RAVLT
Minne
Förmågan att återge verbal information direkt
CERAD
Minne
Förmågan att lagra verbal information och sen fritt plocka fram det
RAVLT
Minne
Förmågan att lagra verbal information och sen fritt plocka fram det
CORSI
Minne
Förmåga till visuell uppfattning, korttidsminne
Token Test
Verbal Funktion
Förmåga till verbal förståelse och följa verbala instruktioner
Tower of Hanoi
Exekutiv funktion
Förmåga till mer krävande bearbetning med krav på tankeflexibilitet, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga och strategiskt tänkande.
PASAT
Exekutiv funktion
Förmåga till mera krävande bearbetning med krav på aritmetisk förmåga, informationsbearbetning samt vidmakthållen koncentration och uppmärksamhet och delad uppmärksamhet
FAS
Verbal funktion
Förmåga att hitta ord, att använda sig av adekvata strategier
Kuben
Visuospatial funktion
Förmåga att skapa ett tredimensionellt objekt, perceptuell förståelse och uppfattning
Klockan
Visuospatial funktion
Förmåga att uppfatta en klocka, perceptuell förståelse och uppfattning
Boston Naming Test
Verbal funktion
Förmåga till benämning, hitta ord på objekt och eller personer.
CORSI
Minne
Förmåga till visuell uppfattning, korttidsminne
CERAD
Minne
Förmåga till inlärning av verbalt material, att upprätthålla koncentration och uppmärksamhet.
RAVLT
Minne
Förmåga till inlärning av verbalt material, att upprätthålla koncentration och uppmärksamhet.
TMT D
Uppmärksamhet och Tempo
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, motoriskt tempo samt öga-handkoordination.
Enkel Reaktionstid
Uppmärksamhet och Tempo
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, mentalt tempo, motoriskt tempo, koncentration och uppmärksamhet eller öga-handkoordination.
SDPT
Uppmärksamhet och Tempo
Förmåga till mentalt tempo, koncentration och uppmärksamhet eller öga-handkoordination.
Komplex Reaktionstid
Exekutiv funktion
Förmåga att inhibera impulser vid krav på att fatta ett snabbt beslut
TMT A
Uppmärksamhet och Tempo
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, mentalt tempo, motoriskt tempo, överblick och öga-handkoordination.
TMT B
Exekutiv funktion
Förmåga till mera krävande bearbetning med krav på tankeflexibilitet, samt delad uppmärksamhet och arbetsminne, t ex förmåga att sköta fjärrkontrollen till teven, reparera saker i hemmet, eller allmänt att kunna hantera problem och uppgifter en ställs inför.
STROOP
Exekutiv funktion
Förmåga att inhibera impulser vid krav på att fatta ett snabbt beslut
Nedsatt domän
Problem i vardagen
Förslag på lösning
Visuospatial funktion
Information otydlig/svårtillgänglig
Använda text-till-tal eller tal-till-text omvandling, Höja volymen, Höja ljusstyrkan, Använd video istället för text
Visuospatial funktion
Svårt med kontrast
Större typsnitt på text Bättre belysning
Verbal funktion
För mycket information
Minska antalet onödiga skyltar och anslag
Verbal funktion
Information otydlig/svårtillgänglig
Använda text-till-tal eller tal-till-text omvandling, Höja volymen, Höja ljusstyrkan, Komplettera manualer med videoklipp
Minne och inlärning
Svårt med nyinlärning
Fokusera arbetet på det man vet mest om (ej lära sig nya arbetsuppgifter), Fokusera arbetet på det man tycker är roligast (Underlätta inlärning)
Minne och inlärning
För mycket information
Minska antalet onödiga skyltar och anslag
Minne och inlärning
Information rör ihop sig
Kalender, Påminnelser på smartphone, Checklista
Uppmärksamhet och tempo
För mycket information
Minska antalet onödiga skyltar och anslag
Uppmärksamhet och tempo
Information otydlig/svårtillgänglig
Använda text-till-tal eller tal-till-text omvandling, Höja volymen, Höja ljusstyrkan, Använd video istället för text
Uppmärksamhet och tempo
Rörigt i omgivningen
Röj arbetsplatsen ofta hellre än sällan
Uppmärksamhet och tempo
Störande brus/buller
Undvik öppna kontorslandskap, Undvika musik i gemensamma miljöer
Exekutiv funktion
Blir lätt trött
Vila före en uppgift Tillgång till vilorum, Tillgång till egen arbetsplats, Fysisk träning
Exekutiv funktion
Svårt med struktur
Schema för arbetsdagen, Tydliga instruktioner
Exekutiv funktion
Information rör ihop sig
Kalender, Påminnelser på smartphone, Checklista
bottom of page