top of page
back-view-beautiful-mature-female-wearing-white-t-shirt-using-pc-with-blank-copy-space-scr

Finns det en nedsättning?

Finns det en nedsättning? 

Både patientens egen upplevelse (subjektivt) av kognitiva besvär och det vi kan mäta med test (objektivt) är viktig information när vi bedömer en kognitiv profil. Det första vi behöver ta ställning till är huruvida resultatet är tillförlitligt. 

Tillörlitligt

Är resultatet tillförlitligt?

Det kan finnas flera orsaker till att ett resultat bedöms som icke tillförlitligt. Det kan handla om att något gick fel med tekniken, det inträffade något oförutsett under själva testningen eller att motivationen hos testpersonen var låg. Om möjligt stäm gärna av dessa punkter med patienten efter hen har genomfört testningen. 

 

 • Inträffade något under testningen? 

 • Fanns det någon störning i omgivningen? 

 • Uppstod något fel med tekniken?

 • Gjorde du ditt bästa under testningen? 

 • Hände något annat oförutsett som kan ha påverkat prestationen? 


Om det inte finns misstanke att tro att något av ovanstående inträffat så fortsätt nedan med att se om det finns någon nedsättning. ​

Skulle något av ovan inträffat bör resultatet tolkas med försiktighet. I vissa fall kan det till och med vara värdefullt att göra om testningen t.ex. om patienten genomfört testet hemma och du misstänker att hemmiljön inte är optimal för testning.  Vi rekommenderar då att försöka genomföra testet på din enhet/klinik och korrigera för det som inte fungerade vid första testningen.

 

Är du osäker kan du kontakta vår support här

 

profilen

Hur ser den kognitiva profilen ut?

huvudmått2.jpg

Nedan stämmer vi av om det finns objektiva och/eller subjektiva besvär genom att titta på resultatet ​i tre olika steg. Först på domännivå, sen på resultatnivå och sist om patienten själv upplever besvär med kognitionen. Vi använder oss av nivåerna Låg (Orange) och Mycket låg (mörkorgange) för att se om det finns nedsättningar. 
 

 1. Hamnar någon domän på resultatet Låg eller Mycket låg? 
  Ex. I bilden ovan hamnar domänen Uppmärksamhet och tempo (andra domänen från vänster) på Låg (Orange). I denna kognitiva profil har vi således en nedsättning i domänen Uppmärksamhet och tempo. 

   

 2. Nästa steg är att scrolla ner till den detaljerade vyn.

  Hamnar något enskilt resultat Låg eller Mycket låg? Du kan dölja underresultaten genom att klicka in rutan "Dölj underresultat" till höger om rubriken Detaljerad vy.
  I bilden nedan hamnar huvudmåtten Visuellt korttidsminne och Visuellt arbetsminne på Låg (Orange). Vi har således nedsättningar i två huvudmått inom domänen Minne    

 3. Upplever patienten själv att det finns kognitiva besvär? 

  1. Det är svårare att komma ihåg tider och/eller sådant som bestämts 

  2. Det är svårare att koncentrera sig och/eller fokusera 

  3. Det är svårare att hitta i nya miljöer 

  4. Det är svårare att planera och utföra uppgifter

  5. Det är svårare att hitta namn på personer och platser 
    

  6. Något annat har förändrats i tänkandet. 

 4. Exempelvis att: 

Om en eller flera domäner är nedsatta kommer det också finnas ett eller flera huvudmått som är nedsatta, men det behöver inte vara tvärtom. En patient kan ha ett nedsatt huvudmått utan att hela domänen är nedsatt. 

Notera först och främst vilken/vilka domäner som är nedsatta. Om ingen domän är nedsatt noterar du vilka huvudmått som är nedsatta och skulle inget huvudmått vara nedsatt kan du fortsatta nedan under rubriken "Det finns endast subjektiva nedsättningar". 

Objektiva nedsättning

Det finns objektiva och/eller subjektiva nedsättningar 

 • Om en eller flera domäner hamnar på resultatet låg eller mycket låg bedöms den domänen som nedsatt. Fortsätt då till Syfte med testningen för att jämföra din profil. 
   

 • Om ingen domän hamnar på resultatet låg eller mycket låg men patienten har huvudresultat på dessa nivåer kan det finnas mer subtila nedsättningar hos patienten. Fortsätt till Enskilda test och svarsmönster

endast subjektiva

Det finns endast subjektiva nedsättningar 

Varken domän eller huvudresultat hamnar på låg eller mycket låg men patienten uppger själv att det finns problem i enlighet med det som listas under punkt 3 ovan. Det finns således subjektiva besvär men vi lyckas inte detektera dem objektivt med tester.

 

Anledningen till detta kan vara flera och några listas här:

 1. Patienten kan ha väldigt höga krav på sig själv och uppleva resultatet som sämre än hen förväntade sig. 

 2. Patienten kanske presterade på en mycket högre nivå tidigare och borde prestera över genomsnittet i normala fall. Det vi då ser är de facto en sänkning. Den tidigare funktionsnivån kan vara svår att bedöma men en uppskattning går att få genom att titta på utbildningsnivå och yrke. 

 3. Vissa patienter kan prestera på en jämn kognitiv nivå under kortare period då de anstränger sig och fokuserar. Dock blir de ofta uttröttade efteråt och behöver återhämtning vilket inte är ovanligt hos personer med stress/utmattningsproblematik. 

Det finns endast subjektiva nedsättningar 

bottom of page