top of page

Kognitiv bedömning av lämplighet att inneha körkort

I det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom är det sammanfattat vad hur en bedömning ska gå till. Nedan följer ett kort utdrag av endast de kognitiva delarna. För en mer fullständig redogörelse hänvisas till nationellt kunskapscenter och vårdförloppet

Utifrån Transportstyrelsen, "TSFS 2010:125. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. 10 Feb. 2021 går det att läsa vad som ska ingå i läkarens bedömning. Där inkluderas också en bedömning av patientens kognitiva funktioner och särskild hänsyn ska tas till nedsättning av:

Frågeställning
Domäner som bör beaktas särskilt
Domäner som bör beaktas
Lämplighet att inneha körkort
Uppmärksamhet och tempo, Minne, Exekutiv funktion
Visuospatial funktion, Verbal funktion
bottom of page