top of page

Bedöma nedsättningar

Identifiera nedsättningar och återkoppla resultat

Både patientens egen upplevelse av kognitiva besvär (subjektiv) och det vi kan mäta med test (objektivt) är viktig information när vi bedömer en kognitiv profil. Det första vi behöver ta ställning till är huruvida resultatet är tillförlitligt. 

Tillörlitligt

Är resultatet tillförlitligt?

Det kan finnas flera orsaker till att ett resultat bedöms som icke tillförlitligt. Det kan handla om att något gick fel med tekniken, det inträffade något oförutsett under själva testningen eller att motivationen hos testpersonen var låg. Om möjligt stäm gärna av dessa punkter med patienten efter hen har genomfört testningen. 

 

 • Inträffade något under testningen? 

 • Fanns det någon störning i omgivningen? 

 • Uppstod något fel med tekniken?

 • Gjorde du ditt bästa under testningen? 

 • Hände något annat oförutsett som kan ha påverkat prestationen? 


Om det inte finns misstanke att tro att något av ovanstående inträffat så fortsätt nedan med att se om det finns någon nedsättning. ​

Skulle något av ovan inträffat bör resultatet tolkas med försiktighet. I vissa fall kan det till och med vara värdefullt att göra om testningen t.ex. om patienten genomfört testet hemma och du misstänker att hemmiljön inte är optimal för testning.  Vi rekommenderar då att försöka genomföra testet på din enhet/klinik och korrigera för det som inte fungerade vid första testningen.

 

Är du osäker kan du kontakta vår support här

 

profilen

Hur ser den kognitiva profilen ut?

Nedan stämmer vi av om det finns objektiva och/eller subjektiva besvär genom att titta på resultatet ​i tre olika steg. Först på domännivå, sen på resultatnivå och sist om patienten själv upplever besvär med kognitionen. Vi använder oss av nivåerna Låg (Orange) och Mycket låg (mörkorgange) för att se om det finns nedsättningar. 
 

1. Hamnar någon domän på resultatet Låg eller Mycket låg? 
I bilden ovan hamnar domänen Uppmärksamhet och tempo (andra domänen från vänster) på Låg (Orange). I denna kognitiva profil har vi således en nedsättning i domänen Uppmärksamhet och tempo. 

 

2. Nästa steg är att gå till de detaljerade resultaten, scrolla ner eller klicka på domänen.

​Hamnar någon enskild funktion på Låg eller Mycket låg? Du kan dölja underresultaten genom att klicka i rutan "Dölj underresultat" till höger om rubriken Detaljerad vy. 

 

 

I bilden ovan hamnar funktionerna Visuellt korttidsminne och Visuellt arbetsminne på Låg (Orange). Vi har således nedsättningar i två funktioner inom domänen Minne 

 

huvudmått
resultatportal 2

3. Det tredje steget innefattar patientens egen upplevelse och det finns två sätt att samla in den här informaitonen. Antingen genom självskattningssformulär i Mindmores verktyg (ex. KEDS, MADRS,PHQ-9) eller att  fråga patienten om hen upplever det svårare nu än tidigare att: 
 

 • komma ihåg tider och/eller sådant som bestämts? 

 • koncentrera sig och/eller fokusera?

 • hitta i nya miljöer?

 • planera och utföra uppgifter?

 • hitta namn på personer och platser?
   

 • Har något annat har förändrats i tänkandet? 

Återkoppla res

Tolkning och återkoppling

Tolkning av ett testresultat bör alltid göras utifrån vilken förväntad nivå patienten har. I de flesta fall kan vi förvänta oss att en frisk person presterar inom genomsnittet på kognitiva tester. I Mindmores profil representeras detta av grön och gul färg (nedåt).

När vi hittar resultat som ligger nedanför gul nivå bör vi därför söka orsaker till nedsättningen. Flera av de frågeställningar som används i Mindmore vid testning är möjliga orsaker till kognitiv nedsättning och längre ner finns specifik information om respektive frågeställning. Detta är dock under uppbyggnad och mer information kommer att adderas framöver. 

 

En nedsättning i en viss kognitiv funktion kan också tolkas utifrån vad funktionen innebär. I tabellen nedan kan du klicka i de funktioner som är nedsatta för din patient för att se vad ett lågt resultat kan innebära. Detta kan användas i samtal med patienten och i framtagandet av strategier. 

Funktionerna är sorterade i bokstavsordning. 

Val av funktin samt nedsätnnig
Domän
Funktion
Beskrivning
Lågt resultat kan innebära
Test
Minne
Verbal igenkänning
Förmågan att avgöra huruvida något sagts tidigare
Osäkerhet på sig själv huruvida man hört något eller känner igen något från ett samtal
CERAD
Minne
Verbal igenkänning
Förmågan att avgöra huruvida något sagts tidigare
Osäkerhet på sig själv huruvida man hört något eller känner igen något från ett samtal
RAVLT
Minne
Omedelbar verbal återgivning
Förmågan att återge verbal information direkt
Svårigheter att hålla information aktuell. Svårt att följa med i samtal
RAVLT
Minne
Fördröjd verbal återgivning
Förmågan att lagra verbal information och sen fritt plocka fram det
Svårighet att plocka fram information, att komma ihåg sådant som sagts och bestämts.
CERAD
Minne
Fördröjd verbal återgivning
Förmågan att lagra verbal information och sen fritt plocka fram det
Svårighet att plocka fram information, att komma ihåg sådant som sagts och bestämts.
RAVLT
Minne
Visuellt arbetsminne
Förmåga till visuell uppfattning, korttidsminne
Svårighet att bearbeta visuella intryck. Kan röra ihop ihop sig och svårt att hantera för mycket visuellt stimuli.
CORSI
Verbal Funktion
Verbal förståelse
Förmåga till verbal förståelse och följa verbala instruktioner
Förlångsammad bearbetning i tanken. Svårt att följa resonemang.
Token Test
Exekutiv funktion
Planeringsförmåga
Förmåga till bearbetning med krav på tankeflexibilitet, planeringsförmåga och problemlösningsförmåga
Svårighet att planera, inhibera impulser, problemlösa och mer flexibelt tänkande.
Tower of Hanoi
Exekutiv funktion
Informationsbearbetning
Förmåga till mera krävande bearbetning med krav på aritmetisk förmåga, informationsbearbetning samt vidmakthållen koncentration och uppmärksamhet och delad uppmärksamhet
Svårigheter att hantera flera saker samtidigt, svårigheter att räkna, en rörig tillvaro.
PASAT
Verbal funktion
Ordflöde
Förmåga att hitta ord, att använda sig av adekvata strategier
Svårigheter med att initiera, använda och växla strategier, förlångsammad tanken.
FAS
Visuospatial funktion
Kopiering av Kub
Förmåga att skapa ett tredimensionellt objekt, perceptuell förståelse och uppfattning
Svårighet att uppfatta, tolka och analysera visuellt material. Svårighet att orientera sig.
Kuben
Visuospatial funktion
Klockritning
Förmåga att uppfatta en klocka, perceptuell förståelse och uppfattning
Svårighet att uppfatta, tolka och analysera visuellt material. Svårighet att orientera sig.
Klockan
Verbal funktion
Benämning
Förmåga till benämning, hitta ord på objekt och eller personer.
Svårigheter med att hitta ord, benämna föremål och ett trevande tal.
Boston Naming Test
Minne
Visuellt korttidsminne
Förmåga till visuell uppfattning, korttidsminne
Svårighet att hålla visuellt material aktuellt i minnet. Kan innebära att för mycket synintryck rör ihop sig och blir svåra att komma ihåg.
CORSI
Minne
Verbal inlärning
Förmåga till inlärning av verbalt material, att upprätthålla koncentration och uppmärksamhet.
Svårigheter att lära in nytt material, att ta in verbala instruktioner eller komma ihåg en konversation. Svårighet att minnas möten.
CERAD
Minne
Verbal inlärning
Förmåga till inlärning av verbalt material, att upprätthålla koncentration och uppmärksamhet.
Svårigheter att lära in nytt material, att ta in verbala instruktioner eller komma ihåg en konversation. Svårighet att minnas möten.
RAVLT
Uppmärksamhet och Tempo
Motoriskt tempo
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, motoriskt tempo samt öga-handkoordination.
Svårigheter att arbeta motoriskt med händerna. Långsam i sitt motoriska tempo och behöver sannolikt mer tid på sig i denna typ av uppgifter.
TMT D
Uppmärksamhet och Tempo
Enkel reaktionstid
Förmåga till mentalt tempo, motoriskt tempo, koncentration och uppmärksamhet eller öga-handkoordination.
Svårigheter att reagera på stimuli, att agera snabbt eller att upprätthålla koncentrationen
Enkel Reaktionstid
Uppmärksamhet och Tempo
Visuell avsökning
Förmåga till mentalt tempo, koncentration och uppmärksamhet eller öga-handkoordination.
Svårigheter att söka av ett område, att arbeta snabbt eller komma ihåg en lösning på ett problem
SDPT
Exekutiv funktion
Komplex reaktionstid
Förmåga att inhibera impulser vid krav på att fatta ett snabbt beslut
Svårigheter att bromsa en impuls, att upprätthålla koncentrationen och/eller att reagera snabbt.
Komplex Reaktionstid
Uppmärksamhet och Tempo
Mentalt tempo
Förmåga till enklare automatisk bearbetning, mentalt tempo, motoriskt tempo, överblick och öga-handkoordination.
Svårigheter med överblicken, och långsam mental processhastighet. Svårt att snabbt ta beslut och behöver sannolikt mer tid på sig i uppgifter som kräver mycket tankeverksamhet
TMT A
Exekutiv funktion
Mental flexibilitet
Förmåga till mera krävande bearbetning med krav på tankeflexibilitet, samt delad uppmärksamhet och arbetsminne, t ex förmåga att sköta fjärrkontrollen till teven, reparera saker i hemmet, eller allmänt att kunna hantera problem och uppgifter en ställs inför.
Svårigheter att göra flera saker samtidigt, uppgifter rör ihop sig och blir mer ansträngande
TMT B
Exekutiv funktion
Impulskontroll
Förmåga att inhibera impulser vid krav på att fatta ett snabbt beslut
Svårigheter att bromsa impulser eller långsammare tempo då mycket energi går åt till att bromsa impulser. Svårt att sortera intryck
STROOP
Enast subj

Subjektiva besvär

Om ingen domän eller funktion hamnar på låg eller mycket låg men patienten uppger att det finns problem i enlighet med det som listas under punkt 3 föreligger endast subjektiva besvär. Det kan finnas flera olika orsaker till detta och nedan hittar du några förslag. 

 

Anledningen till detta kan vara flera och några listas här:
 

 1. Patienten kan ha väldigt höga krav på sig själv och uppleva resultatet som sämre än hen förväntade sig. 

 2. Patienten kanske presterade på en mycket högre nivå tidigare och borde prestera över genomsnittet i normala fall. Det vi då ser är de facto en sänkning. Den tidigare funktionsnivån kan vara svår att bedöma men en uppskattning går att få genom att titta på utbildningsnivå och yrke. 

 3. Vissa patienter kan prestera på en jämn kognitiv nivå under kortare period då de anstränger sig och fokuserar. Dock blir de ofta uttröttade efteråt och behöver återhämtning vilket inte är ovanligt hos personer med stress/utmattningsproblematik. 


Stäm av med patienten om något av ovan stämmer in och återkoppla sedan enligt nedan. 

Objektiva besvär

I de fall då vi identifierar nedsättningar i den kognitiva profilen kan vi återkoppla dessa på olika sätt till patienten. För många är det tillräckligt att bara få en bekräftelse på att hjärnan inte fungerar som den ska inom vissa domäner. Det kan också vara fördelaktigt att kunna visa detta grafiskt och på så sätt få något att "ta i". I de fall då testningen är gjord utifrån en bestämd frågeställning kan resultatet istället leda till vissa åtgärder. 

 

 1. Summera och återkoppla styrkor och nedsättningar, stäm av med patienten om hen känner igen sig i sin vardag och diskutera vilka strategier som kan vara aktuella för just patientens kognitiva symtom. 
   

 2. Besluta om eventuella åtgärder utifrån den frågeställning du haft vid testningen (ex. remiss, sjukskrivning, förändrad behandling). Förslag på eventuella åtgärder hittar du nedan vid respektive syfte/frågeställning​

Specifik information vid viss frågeställning

Stress/Utmattningssyndrom

Kognitiv sjukdom/Demens

Beskrivning av kognitiva funktioner och konkreta tips
 

Uppföljning
För att se huruvida de kognitiva symtomen förvärras eller förbättras rekommenderas att du följer upp med en förnyad testning. 

bottom of page