top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Hur vanligt är Alzheimers sjukdom?


Alzheimers sjukdom är en typ av demens.

Hur vanlig är Alzheimers sjukdom?

En majoritet av alla demenspatienter (omkring 60 procent) har Alzheimers sjukdom. Socialstyrelsens statistikdatabas visar att incidensen har ökat kraftigt sedan 2001.


År 2019 fick omkring 10 000 svenskar diagnosen Alzheimers sjukdom.

Vilka är symptomen vid Alzheimers sjukdom?

Symptom vid Alzheimers sjukdom yttrar sig ofta först som afasi. Längre fram i sjukdomsförloppet är andra besvär såsom apraxi, agnosi och visusospatiala svårigheter vanliga. En minoritet av de drabbade får även psykotiska symptom.

I övrigt överlappar symptomen i stort med övriga demenssymptom.

Hur fastställs en Alzheimersdiagnos?

Alzheimers sjukdom fastställs efter en demensutredning. Till skillnad från de flesta andra former av demens finns biomarkörer som kan användas för att med stor precision avgöra om en person har Alzheimers. Ofta tas ryggvätskeprov (lumalpunktion) för att mäta förekomsten av tau- och beta-amyloid i ryggmärgsvätskan (cerebrospinalvätskan). En PET-kameraundersökning kan även användas för att upptäcka förändringar i hjärnan som tyder på Alzheimers.

Ny och lovande forskning från Lunds universitet tyder dessutom på att det – med hjälp av ett blodprov och ett minnestest – går att förutsäga vem som kommer att utveckla Alzheimers. Forskarna har även funnit stöd för tesen att Alzheimers i själva verket inte är en enskild sjukdom, utan ett samlingsnamn för flera likartade sjukdomar.

Vad orsakar Alzheimers sjukdom?

Vad som orsakar Alzheimers är inte helt klarlagt, men en möjlig förklaring är en onormalt stor ansamling degenerativa plack (i form av proteinerna tau- och beta-amyloid) i delar av hjärnvävnaden. Dessa plack påträffas ofta först i hippocampus, därefter i allt fler delar av hjärnan. Hur dessa plack eventuellt orsakar Alzheimers är omtvistat men de tros förstöra nervcellerna i framförallt tinningloben och hjässloberna. Vissa forskare hävdar emellertid att det sannolikt finns en annan, för oss ännu okänd, omständighet som orsakar både dessa plack och Alzheimers sjukdom.

Vilken behandling används vid Alzheimers sjukdom?

Det finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom. De flesta som drabbas avlider inom åtta år efter de fått sin diagnos och vid betydligt yngre ålder i genomsnitt än personer som inte har sjukdomen.

Tidigare i år godkände USA:s läkemedelsmyndighet FDA emellertid aducanumab (även kallad Aduhelm) – biotech-företaget Biogens nya bromsmedicin. Om (och i vilka eventuella former) Aduhelm kommer att säljas i Sverige är ännu oklart. Mer läsning: Överläkaren ger sin syn på den första godkända bromsmedicinen mot Alzheimers sjukdom (Alzheimerfonden)

Relaterade diagnoskod(er)

F00 Demens vid Alzheimers sjukdom

G30 Alzheimers sjukdom

Mer information

Senast uppdaterad: 01-09-2021Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page