top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Hur vet man om man har en traumatisk hjärnskada?


En traumatisk hjärnskada kan uppstå som en konsekvens av yttre våld mot huvudet, exempelvis efter ett fall eller ett slag. I mer sällsynta fall kan en traumatisk hjärnskada även uppstå efter en mycket kraftig huvudrörelse. En hjärnskakning är en lindrig typ av traumatisk hjärnskada.


Skadan eller skadorna leder till blödning i eller kring hjärnan och kan, beroende på svårighetsgrad och vilka delar av hjärnan som påverkats, leda till bestående nedsättningar inom flera kognitiva domäner (se vår sida om kognitiva domäner). Några vanliga exempel är minskad mental flexibilitet, minskad reaktionssnabbhet samt minnessvårigheter. Därtill kan en traumatisk hjärnskada bland annat ge upphov till långvariga emotionella besvär, nedstämdhet, balansproblem och överkänslighet mot starka ljud och ljus.

Drygt 20 000 personer söker i Sverige sjukhusvård efter skallskada årligen. De allra flesta, omkring 80 procent, av dessa har en lindrig skada. Traumatisk hjärnskada förkortas ofta TBI efter engelskans motsvarande benämning traumatic brain injury.

Se även vår sida om Hjärnskakning

Symptom

Några omedelbara symptom efter traumatisk hjärnskada är:

 • Yttre tecken på skallskador

 • Medvetslöshet eller medvetandeförlust

 • Blödning eller hjärnvätska från öra

 • Minneslucka eller minnessvårigheter

 • Yrsel

 • Illamående

 • Huvudvärk

 • Trötthet

Mer långvariga symptom efter traumatisk hjärnskada är:

 • Koncentrationssvårigheter

 • Humörsvängningar

 • Irritabilitet

 • Ljud- och ljudkänslighet

 • Ofrivilliga muskelrörelser och nedsatt finmotorik

 • Nedsatt språkförmåga och språkförståelse (inklusive läs- och skrivsvårigheter)

 • Balansrubbningar

Långvariga symptom är i många fall överlappande med symptom efter hjärnblödning. Se även vår sida om Stroke.

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering har sammanställt följande tabell för att klassificera olika svårighetsgrader vad gäller traumatisk hjärnskada enligt två vanligt förekommande skattningsskalor:

När bör man söka hjälp? Vid misstänkt traumatisk hjärnskada är det viktigt att snabbt söka hjälp hos en vårdgivare. Är läget akut bör man omedelbart ringa nödnumret 112. Hur behandlas traumatisk hjärnskada? Beroende på medvetandegrad och skadornas omfattning kommer patienter med misstänkt traumatisk hjärnskada att:

 • Bli undersökt med skiktröntgen (datortomografi). Detta sker i synnerhet vid misstänkt blödning innanför skallbenet.

 • Genomgå kirurgiska ingrepp, exempelvis för att minska trycket mot hjärnan

 • Få ta ett test som mäter olika kognitiva domäner

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering konstaterar att “Det råder generell brist på välgjorda vetenskapliga studier av rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada där man har en jämförelsegrupp.” Därför kan efterbehandlingen av personer som råkat ut för en traumatisk hjärnskada variera mellan olika regioner och kommuner. Socialstyrelsen rekommenderar följande vad gäller sjukskrivning:

 • Lindrig traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) → sjukskrivning på heltid ett par dagar upp till 4 veckor.

 • Medelsvår till svår traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) → sjukskrivning 4 veckor till 1 år på heltid.

 • Svår traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) → sjukskrivning 5 veckor till 1 år på heltid.

Relaterade diagnoskoder S06 Intrakraniell skada S06.1 Traumatiskt cerebralt ödem S06.2 Diffus hjärnskada S06.3 Fokal hjärnskada S06.7 Intrakraniell skada med långvarigt koma S06.8 Andra specificerade intrakraniella skador S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad S06.10 Traumatiskt cerebralt ödem-utan öppet intrakraniellt sår S06.11 Traumatiskt cerebralt ödem-med öppet intrakraniellt sår S06.20 Diffus hjärnskada-utan öppet intrakraniellt sår S06.21 Diffus hjärnskada-med öppet intrakraniellt sår S06.30 Fokal hjärnskada-utan öppet intrakraniellt sår S06.31 Fokal hjärnskada-med öppet intrakraniellt sår S06.40 Epidural blödning-utan öppet intrakraniellt sår S06.41 Epidural blödning-med öppet intrakraniellt sår S06.50 Traumatisk subdural blödning-utan öppet intrakraniellt sår S06.51 Traumatisk subdural blödning-med öppet intrakraniellt sår S06.60 Traumatisk subaraknoidal blödning-utan öppet intrakraniellt sår S06.61 Traumatisk subaraknoidal blödning-med öppet intrakraniellt sår S06.70 Intrakraniell skada med långvarigt koma-utan öppet intrakraniellt sår S06.71 Intrakraniell skada med långvarigt koma-med öppet intrakraniellt sår S06.80 Andra specificerade intrakraniella skador-utan öppet intrakraniellt sår S06.81 Andra specificerade intrakraniella skador-med öppet intrakraniellt sår S06.90 Intrakraniell skada, ospecificerad-utan öppet intrakraniellt sår S06.91 Intrakraniell skada, ospecificerad-med öppet intrakraniellt sår Mer information Traumatisk hjärnskada, inklusive hjärnskakning (Socialstyrelsen) Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering) Senast uppdaterad: 01-09-2021

コメント


bottom of page