top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

PTSD - test och behandling


Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som kan drabba en person som utsatts för någon typ av trauma, katastrof eller liknande situation som framkallar starka stressreaktioner. Syndromet kännetecknas av återkommande flashbacks från den aktuella händelsen samt undvikande av situationer som leder tanken tillbaka till den plats eller de omständigheter som orsakade stressreaktionen. Problemet blir för vissa som drabbas livslångt, men de flesta kan med rätt behandling lära sig att hantera sina symptom.

Exempel på händelser som kan orsaka PTSD

Vad som kan orsaka, eller trigga, PTSD är högst individuellt. Ett trauma som orsakar PTSD hos en person behöver inte göra det hos en annan, även om de båda upplever exakt samma sak. Några typer av situationer som orsakat flera fall av PTSD inkluderar:

 • Väpnad strid eller krig

 • Naturkatastrofer

 • Rån

 • Misshandel

 • Långvarig mobbing

 • Tortyr

 • Trafikolyckor

 • Sexuellt våld

 • Svår förlossning eller missfall

 • Plötslig förlust av närstående

Symptom

Det kan ta lång tid för symptom att utvecklas och diagnosen används tidigast fyra veckor efter traumat. Några vanliga symptom är:

 • Flashbacks (d.v.s. mentala minnesbilder från den aktuella händelsen) tillsammans med stark ångest

 • Undvikande av allt som kan förknippas med den aktuella händelsen

 • Mardrömmar

 • Nedstämdhet

 • Nedsatt stresstolerans

 • Likgiltighet eller apati (så kallad “affektiv avflackning”)

 • Lättskrämdhet, irritabilitet och plötsliga känsloutbrott

 • Koncentrationssvårigheter och svårighet att lära sig nya saker

 • Minnesluckor från tiden före, under eller efter den aktuella händelsen

 • Magbesvär

 • Oförklarlig muskelsmärta

 • Hjärtklappning

 • Högt blodtryck

När bör man söka hjälp?

Den som efter ett trauma känner igen flera av symptomen ovan, och som inte på egen hand lyckas hitta något som hjälper, bör söka professionell hjälp hos en vårdgivare. Att ta problemen på allvar är ett första steg mot bättre mående och ju tidigare man gör det desto lättare är det oftast att bli frisk. En professionell vårdgivare kan erbjuda dig mer kunskap och fakta om PTSD som kan vara värdefull för dig själv och dina anhöriga under din rehabilitering. Vårdgivaren kan även, beroende på din situation och dina förutsättningar, exempelvis komma att rekommendera kognitiv beteendeterapi (KBT), psykoterapi, ögonrörelseterapi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), och/eller någon typ av läkemedel. Vid svåra besvär kan sjukskrivning vara aktuellt.


Har du tankar på att ta ditt liv är det viktigt att söka hjälp direkt. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd för hur du kan gå tillväga. Är situationen akut bör genast uppsöka en psykiatrisk akutmottagning eller ringa nödnumret 112.

Vad kan jag göra?

Att rådfråga sin vårdgivare kan vara ett första viktigt steg för att komma tillrätta med situationen. Vårdgivaren kan efter en utredning ställa en diagnos som hjälper dig att förstå din problematik och vad som kan göras för att du ska må bättre. Många som lider av PTSD kan få god stöttning som förhindrar att problemen blir kroniska.

Därutöver finns ett antal saker du kan göra på egen hand:

 • Ta ett kognitivt test. Fråga din vårdgivare om de erbjuder ett test som mäter din kognitiva förmåga. Mindmore tillhandahåller tester som mäter exempelvis arbetsminne, mentalt tempo, reaktionssnabbhet och andra kognitiva funktioner som påverkas vid PTSD. Testresultatet kan hjälpa dig och din vårdgivare att avgöra problematikens omfattning och ifall framtida åtgärder haft önskvärd effekt.

 • Undvik alkohol och andra beroendeframkallande substanser. Många med PTSD fastnar lätt i ett beroende. Om du upplever att du dricker eller använder beroendeframkallande substanser som ett sätt att tillfälligt dämpa dina symptom är det extra viktigt att du kontaktar vården för att få hjälp.

 • Prioritera fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet stimulerar våra sinnen och kan vara ett sätt att öva sig på att fokusera på något man tycker är roligt. Försök hitta en aktivitet som du trivs med och som du känner en glädje i att utföra, gärna tillsammans med andra.

 • Kom ihåg att du inte är ensam. En känsla av ensamhet och isolering är vanlig vid PTSD. När dessa känslor kommer över en kan det hjälpa att försöka minnas att det finns andra som är i samma situation och som fått hjälp att må bättre igen. Om du utsatts för en traumatisk händelse som orsakat dina besvär är det viktigt att du försöker att inte skuldbelägga dig själv.

 • Prioritera sömn. Dålig sömn kan påverka ditt allmänna hälsotillstånd negativt och bidra till en negativ spiral med ännu sämre mående som följd. Försök att sova på regelbundna tider och sök hjälp om du upplever att du lider av sömnbrist.

 • Förklara för din omgivning. Det kan vara en fördel att vara öppen med hur man fungerar i olika situationer. Att berätta att man har, eller tror sig ha PTSD, kan hjälpa andra att förstå hur du fungerar vilket i sin tur kan leda till bättre samspel på arbetsplatsen eller i skolan.

Relaterade diagnoskod(er)

Posttraumatiskt stressyndrom F43.1

Mer information

Senast uppdaterad: 01-09-2021

Comments


bottom of page