top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Vad är kroniskt trötthetssyndrom


Myalgisk encefalomyelit (ME) är en av Världshälsoorganisationen klassad neurologisk sjukdom med oklar etiologi. Sjukdomen kallas ibland kronisk trötthetssyndrom (chronic fatigue syndrome, CFS, på engelska) eftersom dess mest utmärkande kännetecken är ihållande trötthet som inte försvinner med vila och som hämmar de drabbades förmåga att leva ett normalt liv.

ME/CFS är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män och kan även drabba barn. Det finns inget botemedel mot ME/CFS men de allra flesta kan bli hjälpta genom terapi, läkemedelsbehandling, vitaminbehandling eller en kombination av dessa.

Ordet “myalgi” betyder muskelsmärta och "encefalomyelit" är en typ av inflammation i hjärna och ryggmärg. Eftersom muskelsmärta inte är det mest kännetecknande symptomet för sjukdomen, och eftersom man inte kunnat påvisa att ME-patienter har inflammation i varken hjärna eller ryggmärg, har andra benämningar på sjukdomen föreslagits. En benämning som ibland används i engelskspråkiga länder är “systemic exertion intolerance disease” (SEID).

Se även våra sidor om Utmattningssyndrom och fibromyalgi

Symptom

ME/CFS går inte att diagnostisera genom laboratorietester eller andra medicinska fynd, utan endast genom en analys av symptombilden. För att få diagnosen ME/CFS ska besvären ha pågått i minst sex månader.

Några vanliga symptom är:

 • Trötthet som inte försvinner efter vila och återhämtning

 • Utmattning som varar minst ett dygn efter ansträngning

 • Muskelsvaghet

 • Smärta i leder

 • Försämrad uthållighet/kondition

 • Minskad stresstålighet

 • Överkänslighet för ljud och ljus

 • Koncentrationssvårigheter

 • Minnesproblematik

 • “Hjärndimma”

 • Feberkänsla

Det är även vanligt att personer med ME/CFS har halsbränna, magbesvär och olika typer av allergier.

Flera av dessa symptom finns även bland personer som lider av utmattningssyndrom och fibromyalgi. I sin rapport Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) redogör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för skillnaderna mellan dessa olika diagnoser (se sid. 16).

Vad orsakar ME/CFS?

Vad som orsakar ME/CFS är inte helt kartlagt. Sjukdomen anses vara neurologisk, men forskare har inte lyckats hitta något som tyder på att ME/CFS-drabbade patienter har en inflammation i hjärna eller ryggmärg. Man har heller inte funnit tillräckliga stöd för teorin att sjukdomen orsakas av ett virus.

Vilket testbatteri rekommenderar Mindmore efter stroke?

Vi rekommenderar att patienter som drabbats av en stroke får utföra Mindmores långa screeningbatteri. Om patientens har svårt att utföra det långa screeningbatteriet kan ett av de kortare batterierna användas. Syftet är att få en så heltäckande bild som möjligt över patientens kognitiva status och att underlätta rehabiliteringsarbetet.

Vad händer i hjärnan vid ME/CFS?

Hur hjärnan eventuellt är påverkad vid ME/CFS är oklart. Studier har visserligen visat en förändring av hjärnans metabolism samt en ökad aktivitet av mikroglia i hjärnan men något orsakssamband mellan dessa och ME/CFS har inte påvisats.

När bör man söka hjälp?

Om du misstänker att du lider av ME/CFS bör du kontakta din vårdcentral. Där kommer din vårdgivare ställa frågor om dina symptom och vid behov ta blod- och/eller urinprov för att utesluta andra möjliga orsaker såsom hypotyreos, endometrios eller brist på olika näringsämnen. Du kan därefter komma att få en remiss till en specialistmottagning.

Vilken behandling finns för ME/CFS?

Det finns i dag inget som botar ME/CFS men många som drabbas kan bli hjälpta med rätt behandling. Vilken behandling som hjälper är högst individuell varför det är viktigt att du har god kontakt med din vårdgivare och försöker beskriva dina symptom så detaljerat som möjligt. När detta är gjort kan din vårdgivare komma att rekommendera exempelvis:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

 • Samtal med en arbetsterapeut

 • Smärtstillande läkemedel

 • Läkemedel mot sömnsvårigheter, depression eller ångest

 • Vitaminbehandling (exempelvis tillskott av vitamin B12 som kan bidra till bättre minne och koncentrationsförmåga)

Vad kan jag göra?

 • För dagbok över ditt mående. Att skriva en dagbok (några rader räcker) över ditt mående kan hjälpa på flera olika sätt. För vissa kan det hjälpa att försöka betrakta sin situation på ett så objektivt sätt som möjligt. Det kan bli ett sätt att acceptera sin sjukdom utan att nödvändigtvis identifiera sig med den. Andra upplever att det är bra att kunna följa sitt mående eftersom det underlättar kontakten med vården och hjälper vårdgivaren att utvärdera eventuell behandling.

 • Ta ett kognitivt test. Fråga din vårdgivare om de erbjuder ett test som mäter din kognitiva förmåga. Mindmore tillhandahåller tester som mäter kognitiva funktioner som kan påverkas vid ME/CFS. Testresultatet kan hjälpa dig och din vårdgivare att avgöra problematikens omfattning och ifall olika åtgärder haft önskvärd effekt.

 • Ta kontakt med RME. Riksförbundet för ME-patienter och deras anhöriga (RME) är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer som lider av ME. RME är även medlemmar av, och har utbyte med, den Europeiska intresseorganisationen ME Alliance. Läs mer på https://rme.nu

Relaterade diagnoskod(er)

​G93.3 Trötthetssyndrom efter virussjukdom

Mer information

Senast uppdaterad: 01-09-2021

Commentaires


bottom of page