top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Vad är post-Covid symptom?


Postcovid (postinfektiöst tillstånd efter covid-19) är en benämning på kvardröjande eller sent debuterande symptom efter en genomgången covid-19-infektion. De flesta som drabbas blir gradvis bättre, men för somliga tycks besvären bestå längre än ett år efter negativt covid-19-test.


Postcovid tycks förekomma bland personer i alla åldrar (utom möjligen små barn), men det är betydligt vanligare att kvinnor söker vård än män. Även personer som haft lindriga symptom under tiden för sin covid-19-infektion kan drabbas av postcovid.


Kunskapsläget kring postcovid blir gradvis bättre, men mycket är fortfarande oklart, vilket delvis beror på att det finns flera andra sjukdomar med snarlika symptom. Uppgifter om hur stor andel patienter som får postcovid varierar därför stort och påståenden om besvärens orsaker bör tolkas med försiktighet.

Socialstyrelsen avråder från benämningen "långtidscovid" eftersom det antyder att covid-19-infektionen fortfarande pågår.

Symptom

Personer som drabbats av postcovid uppger ofta flera av följande symptom:

 • Svår trötthet, såväl fysisk som mental (vissa patienter uppger endast detta symptom)

 • Kognitiv nedsättning

 • Problem med lungfunktionen och/eller onormal andfåddhet (dyspné)

 • Hjärntrötthet

 • Förändrat lukt- och smaksinne

 • Allmänt sämre hälsotillstånd och oförklarlig smärta

Flera av dessa symptom återfinns även bland besvär såsom långvarig stress, KOL, reumatiska sjukdomar, akut lungsvikt och postintensivvårdssyndrom.

Vad orsakar postcovid?

Orsakerna till postcovid går ofta inte att fastställa, något som förmodligen delvis kan förklaras av att forskningen ännu är i sin linda. I vissa fall går det att se skador på lungorna men vilka besvär dessa skador ger upphov till, och om de orsakas av sjukdomen covid-19 eller behandlingen av den, är omtvistat.

Vad händer i hjärnan vid postcovid?

Det är för tidigt att säga hur hjärnan påverkas vid postcovid. Olika typer av kognitiv nedsättning såsom koncentrationssvårigheter, minnesproblem och allmän “hjärntrötthet” är vanliga symptom men mer forskning behövs för att avgöra om detta beror på syrebrist i hjärnan, som är en möjlig förklaring, eller på något annat.

När bör man söka hjälp?

Om du misstänker att du lider av postcovid bör du kontakta din vårdcentral. Där kommer din vårdgivare ställa frågor om dina symptom samt eventuellt ta blod- och urinprov för att på så sätt försöka utesluta andra orsaker till dina besvär. Eftersom symptomen vid postcovid liknar symptomen för flera andra diagnoser är det viktigt att låta denna process ta sin tid. Risken är annars att diagnosen blir fel, vilket kan leda till felbehandling och ett utdraget sjukdomsförlopp.

Vilken behandling finns för postcovid?

Behandlingen av postcovid innefattar ofta olika typer av rehabilitering, ofta endast genom kontakt med sjuksköterska. I mer komplexa fall sker rehabiliteringen med stöd av multiprofessionella vårdteam bestående av exempelvis läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och rehabiliteringskoordinator. Tillsammans kan de hjälpa dig att lägga upp en individuell plan för din återhämtning som sedan utvärderas och omprövas vid behov.

Behandlingen som rekommenderas kan innefatta exempelvis:

 • Minnesövningar

 • Röstträning

 • Fysisk aktivitet (exempelvis styrketräning, konditionsträning, balansträning och rörlighetsträning)

 • Mindfullness

 • Förskrivning av smärtstillande läkemedel

Vad kan jag göra?

 • Försök hålla dig uppdaterad. Kunskapsläget kring postcovid blir gradvis bättre och nya forskningsrön presenteras löpande. Därför kan det vara en god idé att hålla sig ajour genom att följa myndigheters och trovärdiga mediers rapportering.

 • Ta ett kognitivt test. Fråga din vårdgivare om de erbjuder ett test som mäter din kognitiva förmåga. Mindmore tillhandahåller tester som mäter kognitiva funktioner som kan påverkas vid postcovid. Testresultatet kan hjälpa dig och din vårdgivare att avgöra problematikens omfattning och ifall olika åtgärder haft önskvärd effekt.

 • Delta i din vård. Många delar av vården är i dag väldigt pressade, inte minst eftersom pandemin fortfarande pågår samtidigt som flera besök och behandlingar skjutits på framtiden. Men om du har ett legitimt vårdbehov är det viktigt att du söker vård och känner till dina rättigheter. Ställ frågor om det är något du inte förstår och undersök möjligheten att få hjälp med tolk om du inte pratar svenska eller har problem med hörseln. På 1177 Vårdguidens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller.

Relaterade diagnoskod(er)

U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt tillstånd associerat med covid-19


Mer information

Senast uppdaterad: 01-09-2021

Comments


bottom of page