top of page

Många brukare har påverkad kognition

Mindmores digitala verktyg stödjer ett personcentrerat förhållningssätt där kognitionen inte är bortglömd

Några av dem som använder oss inom kommunal verksamhet

Möjliggör personcentrerad vård

Genom tidig upptäckt kan vi hjälpa fler och sätta in rätt insatser i rätt tid.

Vår befolkning blir allt äldre och redan nu kan vi se att den yngre generationen, som ska ta hand om den åldrande befolkningen, inte kommer att räcka till. Därför måste vi som samhälle hitta effektiva och innovativa lösningar.

Att använda sig av digitala tester för att kartlägga de kognitiva funktionerna hos brukare ger er möjligheten till att använda era resurser på ett mer effektivt sätt. 

De resultat som presenteras ger medarbetare en ökad förståelse för hur man ska förhålla sig i bemötandet med varje brukare, vilket i sin tur ökar kompetensen om kognition i verksamheten.

Vad är kognition?

Kognition är ett brett begrepp som innefattar allt som har med tanke och informationsprocesser att göra i hjärnan.

 

Man kan säga att det är allt vi gör i huvudet, från att ta emot sinnesintryck till att fatta beslut och lösa problem. Kognitiv status är här-och-nu mätningar av vår totala mentala förmåga.

 

Detta eftersom kognitionen kan ändras över tid, både av normala orsaker och omständigheter såsom åldrande men också av oförutsedda händelser som demenssjukdom, utmattning, infektion eller svårare hjärnskakning.

Nyttan av Mindmore i kommunal verksamhet

Ögonblicksbild
Ger dig insikt i vart styrkor och svagheter finns hos varje enskild individ kopplat till kognition.

Insatser

Utifrån resultaten kan kommunen planera insatser och optimera sina resurser inom äldreomsorgen.

Bemötande
Kognitiva funktioner presenteras tydligt för medarbetare för att kunna användas i bemötandet med både brukare och anhöriga.

Hur mäts kognition med Mindmores digitala verktyg?

Hur går det till med Mindmore

Du vet väl om att vi har tester på olika språk?
Norska, finska, arabiska och engelska.

Steg 1

Medarbetare väljer ut vilket testbatteri som ska genomföras
och på vilket språk.

Exempel på testbatterier:

  • Kognitiv sjukdom

  • Körkortsfrågeställning

  • Basutredning NPF

  • Utmattning/Stress

Steg 2
Brukaren kan sedan göra testet hemma via länk eller på hos er på kommunen, med eller utan medarbetare.
 
Testet "leder sig själv" med instruktioner både skrivna på skärmen och upplästa. Patienten sätter tempot och får öva inför varje test.

Steg 3
Resultatet är sammanställt för enkel journalföring och bedömning av kliniskt utbildad medarbetare.

Anchor 1

Värdet för kommunen

Den största kostnaden inom en svensk kommun idag är äldreomsorgen där många kommuner i landet dras med underskott. Här kan digitala verktyg som både är kostnadseffektiva och ej tummar på kvalitén vara nödvändiga för att man ska kunna leverera i sitt uppdrag inom den kommunala vård och omsorgen.

Med Mindmore kan ni enkelt mäta kognitiv funktion, följa upp insatser och optimera era resurser där varje brukares unika kognitiva profil, där vi mäter de fem olika domänerna i hjärnan lyfts fram.

Vilka domäner mäter Mindmore?


Minne

Är specifikt förmågan att lagra och hämta information.
Uppmärksamhet/tempo

Har i syfte att filtrera stimuli, bearbeta information och fokusera på en specifik uppgift i ett normalt tempo.
Exekutiv funktion

Syftar till funktioner som styr och reglerar våra tankar, handlingar och beteende.

Perception

Organisation, identifiering och tolkning av sensorisk information för att representera och förstå den presenterade infon eller miljön.
Verbal funktion

Innefattar att använda och förstå språk.

Visuospatial funktion 
Kognitiv förmåga som involverar att tolka visuell information och förstå rumsliga relationer.

 

Utifrån dessa domäner kan en kommun få ut värdefull information om vart en specifik brukare behöver stöttning kopplat till kognition. Detta möjliggör mer standardiserade arbetssätt och att all kunskap ej blir låst till endast ett par medarbetare inom verksamheten. 

 

Här hittar du mer information om kognition.

Anchor 2

Hur används Mindmore i kommuner idag?

Då förutsättningarna ser olika ut för varje kommun kan ni känna en trygghet i att Mindmore anpassar sig efter verksamheten.

Vare sig det är regionen eller ni själva som kommun som utför de basala demensutredningarna i er del av landet så kan Mindmore stötta både innan och efter diagnos.

Innan diagnos med ett digitalt MMSE-NR3 test där ni får en bra ögonblicksbild om det behövs göras en utvidgad utredning. Stora delar av den utvidgade utredningen kan göras i Mindmores digitala verktyg därefter.

 

Detta kombinerat med vår symtomintervju både för den som ska göra ett test och dess anhöriga. Denna symtomintervju kan även användas för andra tillstånd.

Efter diagnos om individen är tidig i sitt sjukdomsförlopp för att få fram ett kognitivt status där ni kan se vart styrkor och svagheter ligger kopplat till personens kognition.

Exempel på andra användningsområden:

  • I hjälpmedelsutprövning

  • För att mäta effekter av rehabiliteringsinsatser

  • Vid inflytt på boende

  • Ögonblicksbild över en brukares kognitiva funktionsnivå

Få ut det mesta av vårt digitala verktyg

Mer om kognitiv sjukdom

Mer om MMSE-NR3 (svensk version)

Anchor 3
bottom of page