top of page

Funktionsbedömning från tidig upptäckt till stöd vid komplexa behov

Mindmore är en medicinteknisk säker produkt som är godkänd att använda på alla vårdnivåer, vare sig det handlar om kartläggning av misstänkt NPF problematik i primärvården eller fördjupad NPF utredning i specialistvården.

Några av dem som använder Mindmore för NPF-frågeställningar

Enkelt och tillgängligt att förstå hjärnhälsa och att använda evidensbaserade tester i diagnostiken

Möt det världsledande digitala kognitiva bedömningsverktyget

Mindmore erbjuder standardiserade formulär och kognitiva tester som rekommenderas i nationella vård och insatsprogrammen för ADHD och autism.

Vi stödjer er i utredningsprocessen, oavsett om ni utreder heldigitalt eller digifysiskt.

 

En funktionsbedömning med Mindmore hjälper er att på ett resurseffektivt sätt bedöma funktionsnivå, så att rätt patient hamnar på rätt vårdnivå och patienten snabbare få adekvat hjälp.

Anchor 1

Du vet väl om att vi har tester på olika språk?
Norska, finska, arabiska och engelska.

Steg 1

Personalen väljer vilket testbatteri som ska genomföras
och på vilket språk.


Exempel på testbatterier:​

  • Screening ADHD primärvård

  • NPF utredning

  • NPF utredning anhörig

Steg 2

Patienten kan göra testet hemma via länk eller på er klinik,

med eller utan personal som observerar.

Testet "leder sig själv" med instruktioner både i tal och skrift
. Patienten bestämmer tempot och får öva inför varje skarpt test.

Steg 3

Resultatet är sammanställt för enkel journalföring och bedömning för klinisk personal.

Observationskomponenten kan kompenseras till viss del genom att klinikern lyssna på ljudfiler och se hur patienten arbetat under testtillfället i efterhand.

 

Varför digital kognitiv testning?

Testning syftar till att beskriva patienters styrkor och svårigheter genom en funktionsbeskrivning. 
 
Funktionsbeskrivningen ger en objektiv bild över pateintens fungerande, eventuella funktionsnedsättning och beskriver vilka resurser som finns. 
Resultatet utgör ett viktigt underlag vid exempelvis diagnostik, beteendeterapeutiska interventioner, personcentrerade insatser och rekommendationer.
 
Målet med testning är bland annat att använda patientens styrkor och resurser för att hitta kompensatoriska strategier, öka patientens förståelse för den egna funktionsvariationen liksom hitta stöd i miljön och omgivningsfaktorer som ökar välbefinnande.
 
Patienten blir undersökt och får en ökad förståelse över hur kognitionen fungerar, en viktig del som kompletterar anamnes och skattningsskalor. Vilket tillför en viktig och annars osynlig pusselbit i den diagnostiska bedömningen.

Att få en funktionsbedömning med kognitiva tester ökar kunskapen om den verkliga utmaningen patienten söker för. Det förtydligar vad som fungerar mindre bra samt vilka resurser som patienten kan använda för att kompensera för de utmaningar patienten tampas med. Socialstyrelsen rekommenderar testning bland annat för att det ökar träffsäkerheten i rekommendationerna.  

Kognitiva tester utgör en noggrann undersökning av patientens funktionsnivå utifrån:
  • Exekutiv funktion
  • Minne
  • Perception
  • Uppmärksamhet & tempo
  • Verbal funktion
  • Visuospatial funktion

Standardiserade testbatterier utifrån riktlinjer

I Mindmores verktyg hittar du standardiserade testbatterier sammansatta utifrån rekommendationerna i det nationella vård och insatsprogrammen för NPF.

Välj mellan mer omfattande batterier som ger en bred funktionsbedömning, till mer riktade testbatterier för att undersöka mer specifika kognitiva funktioner.

 

Värdet för verksamheten med Mindmore

Vi hjälper er med både screening och den fördjupade utredningen för NPF.

Kognitiva tester hjälper till att förstå patientens problematik i högre utsträckning, både för dig, dina patienter och dess anhöriga.

 

Resultatet underlättar differentialdiagnostika överväganden, stöd i komplexa bedömningar/utredningar och tydliggör den eventuella funktionsnedsättningen i objektiva mått.

 

Med Mindmores tester kan ni följa progression över tid, utvärdera insatserna och minska den administrativa bördan på personalen.

Verksamheter som använder Mindmore beskriver dels tidsvinster jämfört manuell testning, dels ökad standardisering och precisionssäkra jämlika bedömningar/utredningar.

 

Smart datadrivet tolkningsstöd minskar fel och säkerställer kvalitet.

Välkända neuropsykologiska tester med god evidens och lång historisk användning i vård och forskning.

Gedigna ekvivalens och normativa studier genomförda och publicerade för att säkerhetsställa evidensen även i det digitala formatet.

Kombinera skattningsskalor med kognitiva test för en bredare och datadriven överblick.

Håll ihop kartläggningen

Det ska vara lätt att göra rätt och följa riktlinjer

Mindmore hjälper till att hålla ihop hela kartläggningen i ett digitalt format och gör utredningen enkel och smidig att genomföra både för patienten, dig som kliniker liksom för verksamheten i planeringen av genomförandet.

 

Du kan enkelt komplettera önskad information från anhörig, lägga till formulär och tester inom ramen för en utredning och dokumentationen är klar direkt patienten genomfört testningen.

Utöver den interna verksamheten har Mindmore stöd för att öka samverkan och insatser med andra instanser, exempelvis Försäkringskassan och andra myndigheter.

 

Dessutom har vi färdiga utredningspaket att välja på, allt för att det ska vara lätt att göra rätt och följa riktlinjerna. 

riktlinjer adhd&autism 2022

Lyssna in till en av våra användare och hur han upplever användningen av Mindmore i deras verksamhet

Om man ska jämföra Mindmore med ett traditionellt sätt att jobba på så upplever jag att det är stora fördelar med att jobba med ett digitalt verktyg. Det minimerar risken för fel och upplevs överlag som ett smidigt sätt att genomföra testning på.

Ludwig Hallberg, 

MAL och psykiatriker,

Gordius

bottom of page