top of page

Om en individs resultat är ovanligt låga i förhållande till normgrupp, vad betyder det?

I fall där en eller flera delresultat är låga, eller lägre än förväntat med tanke på tillgänglig information, kan ett lämpligt första steg vara att diskutera testtillfället med individen.

I fall där en eller flera delresultat är låga, eller lägre än förväntat med tanke på tillgänglig information, kan ett lämpligt första steg vara att diskutera testtillfället med individen. I vissa sällsynta fall kan individen ha missförstått uppgiftsinstruktionerna eller distraherats under testningen vilket kan ha påverkat resultatet. Om resultaten är lägre än förväntat med hänsyn tagen till all tillgänglig information kan ytterligare undersökning vara motiverad. I slutändan är det upp till ansvarig kliniker att utvärdera alla tillgängliga informationskällor för att bestämma lämplig åtgärd. Detta kan innefatta ytterligare testning, ny bedömning av individen eller remittering till neuropsykolog eller neurolog.

Faktorer som åtminstone delvis kan förklara låga testresultat:
• stressnivå i testsituationen
• ovana vid pekdator
• bristande motivation
• sensoriska nedsättningar av syn, hörsel, känsel
• motoriska nedsättningar
• vakenhetscykler, dålig nattsömn, uttröttbarhet
• medicinska behandlingsregimer
• påverkan av droger eller alkohol
• dyslexi (ofta osäkerhet på alfabetet vid TMT B)

bottom of page