top of page

Hur används Mindmore inom primärvård? 

Eira hälsocentral i Gävle har använt Mindmore i över två års tid. Här berättar arbetsterapeut Annica Adamsson och leg. psykolog Linnea Larsson Holm om hur Mindmore hjälper dem i sitt patientarbete. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa er

hjärna grön

NÅGRA AV VÅRA KUNDER INOM PRIMÄR- OCH SPECIALISTVÅRD

Region Stockholm
Praktikertjänst
Universitetssjukhus
Danderyds sjukhus
Region västerbotten
Jokkmokks hälsocentral
Gordius
Region norrbotten
Alm psykiatri
Region Kalmar
allmänmedicinska stressmottagningen
karolinska institutet
hälsocentralerna i region norrbotten
Eira hälsocentral
Stressmottagningen
Doktor.se
Wetterhälsan
Region jämtland-härjedalen

Gör en behovsanalys för kognitiva test

Besvarar några korta frågor och kartlägg ert behov av kognitiva test.

Stress och depression

Långvarig stress, utmattningssyndrom och depression medför vanligtvis kognitiva svårigheter,  framförallt rörande exekutiv funktion, koncentrationsförmåga och minne.

Mindmore ger objektiv information om kognitiv påverkan, utan att det tar extra tid för vårdgivaren. Detta är ett värdefullt komplement till patientens egna berättelser. När vårdpersonal kan se hur specifika kognitiva förmågor är påverkade, underlättas beslut om lämpliga åtgärder och behandlingen kan bli mer individanpassad. Den objektiva datan kan även underlätta den kommunikation som är nödvändig under vårdresan, både vårdgivare emellan och mot externa parter som Försäkringskassan.

Fästpunkt 3
hjärna gul
cirkel

Utredning av kognitiv sjukdom

Vid utredning av misstänkt kognitiv sjukdom behöver vi bli bättre på att identifiera tidig kognitiv svikt. Dagens instrument (MMSE och MoCA) ger ett globalt mått på hjärnans samtliga funktioner vilket inte erbjuder den breda bild som vi önskar för tidig upptäckt.

 

I SKRs senaste riktlinjer rekommenderas Mindmore som det enda digitala verktyget för att utreda kognitiv svikt vid misstänkt kognitiv sjukdom. Mindmore ger nämligen en komplett kognitiv profil som resultat vilket ökar träffsäkerheten när vi undersöker personer med kognitiv svikt och man sparar dessutom tid och resurser då allting sker automatiskt. Detta möjliggör också för primärvården att på ett enkelt sätt följa sina patienters kognitiva hälsa och göra insatserna mer personcentrerade, vilket är ett av målen från Socialstyrelsen.

Fästpunkt 2

Mindmores plattform rekommenderas i SKRs riktlinjer vid kognitiv svikt och av hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning.

Sveriges kommuner och regioner

Värdet för vårdpersonal

Frigör tid för rehabilitering och behandling, genom att minska tid för bedömning och utredning.

Underlättar bedömning av vilka patienter som har störst vårdbehov, då testerna kan ledas av andra än exempelvis legitimerade psykologer. Detta möjliggör en överblick av fler patienters kognitiva status tidigt i vårdkontakten, vilket kan korta väntetider.

Objektiva undersökningsfynd kan underlätta kommunikation med patienten, mellan olika vårdgivare samt med externa parter såsom biståndshandläggare och patientens anhöriga.

Förenklar processer kring psykisk ohälsa, såsom att följa upp och utvärdera behandlingseffekter.

Fästpunkt 1

CE-märkning och patientdatahantering

Mindmore tillhandahåller en CE-märkt medicinteknisk produkt klass I, enligt MDD (klass IIa enligt MDR). EU-kommissionen har bestämt att klass I-produkter som klassas upp enligt MDR får fram till maj 2024 på sig att uppfylla alla krav enligt det nya regelverket. Vi arbetar aktivt med att klassa om vår produkt till IIa enligt MDR i god tid dessförinnan.


Korrekt hantering av patientdata är en viktig del för oss och vårdgivare ska alltid känna sig trygga vid användningen av Mindmores produkt. Läs mer om klinisk evidens här.

MDR – Medical Device Regulation 

MDD – Medical Devices Directive

Ce-märkning
Video
Fästpunkt 1
bottom of page