top of page

Kognitiv bedömning  vid stressrelaterad ohälsa

På den här sidan samlar och presenterar vi information gällande stressrelaterad ohälsa (stress/utmattningssyndrom). Informationen kommer främst från vårdgivare och 

Stressrelaterade tillstånd/diagnoser 


Utmattningssyndrom

 

En reaktion på icke-traumatiska stressorer som funnits under minst 6 månader. Sjukdomsbilden karaktäriseras främst av ihållande psykisk och fysisk trötthet.

Diagnostiska kriterier För att diagnosen utmattningssyndrom ska ställas måste samtliga nedanstående kriterier uppfyllas: 1. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor, som utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer, vilka har funnits i minst sex månader. 2. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden. I samband med psykisk belastning inträder: - minskad företagsamhet - minskad uthållighet eller - förlängd återhämtningstid 3. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under tvåveckorsperioden: - koncentrationssvårigheter eller minnesstörning - påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress - känslomässig labilitet eller irritabilitet - sömnstörning - påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 4. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 5. Symtomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans. 6. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda, anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

Källa: viss.nu 2023-03-22

Stress / Anpassningsstörning / Akut stressreaktion 

Stress är ingen sjukdom i sig utan kroppens reaktion på en situation som upplevs som hotfull eller utmanande. Många stressrelaterade problem kan beskrivas inom ramen för de diagnoser i ICD-10 som återfinns i avsnittet för Z-diagnoser (Orsaksdiagnoser). Exempelvis:  Z56.5: Bristande arbetstillfredsställelse Z56.4: Oenighet med chef och arbetskamrater Z73.8: Andra specificerade problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen Anpassningsstörning Reaktion på förändrade livomständigheter, enskilda stressande händelser eller en belastande livssituation. Innebär subjektivt obehag, emotionella och/eller beteendemässiga störningar (ofta blandade symtom med nedstämdhet och ångest), och leder till kliniskt signifikant lidande och/eller nedsatt social funktionsförmåga. Symtomen uppstår inom tre månader efter den stressande händelsen och avtar vanligtvis inom 6 månader efter att stressorn och dess konsekvenser upphört. Akut stressreaktion och posttraumatiskt stressyndrom Reaktion på yttre händelser av traumatisk karaktär (till exempel tortyr, våld, övergrepp med hot om livet). Akut stressreaktion innebär ofta blandade symtom med förvirring, stark ångest, uppgivenhet, överaktivitet och tillbakadragande. Tillståndet uppstår i direkt anslutning till ett trauma. Vanligtvis övergående inom några timmar men senast inom 3 dagar. Bör normaliseras och följas upp inom vården då akut stressreaktion hos somliga kan leda till Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) eller till anpassningsstörning.

Källa: viss.nu & stressmottagningen.se  2023-03-22

Kognitiv testning 

 

Kognitiv nedsättning vid utmattningssyndrom är idag väl dokumenterat i flertalet studier och det räknas också till ett av kardinalsymtomen vid ett fullt utvecklat utmattningssyndrom.

Enligt artikeln "Cognitive funkction in clinical burnout: A systematic review and meta-analysisskriven av Hanna M. Gavelin m.fl. 2022 noteras det nedsättningar i flera kognitiva funktioner och domäner hos personer med diagnosen "clinical burnout" och man konstaterar att kognitiv funktionsnedsättning behöver tas med i bedömningen för att optimera rehabiliteringen och att stötta i arbetsåtergång. 

De kognitiva funktioner och domäner där det noteras nedsättningar hos personer med utmattningssyndrom jämfört med kontrollgrupp var:

Domäner

Exekutiv funktion

Uppmärksamhet och tempo 

Kognitiva funktioner

Episodiskt minne 

Korttidsminne och arbetsminne 

Verbalt flöde 

Ej nedsatt

Visuospatial funktionen 

Tolkning och återkoppling 

Vid återkoppling av kognitiva resultat i stressrelaterad ohälsa kan man med fördel fokusera på enskilda kognitiva funktioner från testningen och utgå från dessa när man återkopplar med patienten. Genom att identifiera styrkor och svårigheter i den kognitiva profilen kan det guida oss till vilken typ av strategi/åtgärd som kan vara framgångsrik för att hantera vardagen och/eller underlätta arbetsåtergång. 

Använd vår tabell för att få en beskrivning av de kognitiva funktioner som är nedsatta för din patient (hamnar på nivån Låg eller Mycket låg) 

Du kan också laddar ner denna pdf från stressrehabilitering i Umeå som beskriver svårigheter vid kognitiva nedsättningar och praktiska tips för att hantera dem. 

Diskutera svårigheterna tillsammans med patient och vilka strategier hen kan prova för att underlätta sin vardag och följ även upp den kognitiva funktionsnivån med ny testning för att se om det sker någon förändring. 

Mer information kommer inom kort... 

bottom of page